Algemene voorwaarden Vent-Axia België

Deze website wordt beheerd door Ventilair Group, Pieter Verhaeghestraat 8, 8520 Kuurne. Elk gebruik van deze website www.vent-axia.be is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast, gewijzigd of vervangen door andere algemene voorwaarden. Het bekijken of gebruiken van deze website, waar er een log-in of geen log-in vereist is, betekent dat u deze Gebruiksvoorwaarden in hun huidige vorm aanvaardt.

Deze website is met de grootste zorg gemaakt. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden voor de tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de aangeboden informatie en gegevens. Ventilair Group behoudt zich het recht voor om de aangeboden informatie en gegevens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen. Op elk ogenblik kunnen wij de vent-axia.be website en/of de daarop aangeboden diensten geheel of gedeeltelijk stopzetten. Wegens de aard van het internet en computersystemen, kan Ventilair Group niet aansprakelijk worden gesteld voor de al dan niet continue beschikbaarheid van de website vent-axia.be.

Producten en diensten

Ventilair Group geeft op deze website informatie over producten en diensten die mogelijk niet beschikbaar zijn. Ventilair Group geeft geen garantie dat de producten en diensten die op deze website te zien zijn, op dat moment verkrijgbaar zijn. Een overzicht van alle Ventilair Group-producten en -diensten die in België verkrijgbaar zijn, vindt u op de website ventilairgroup.be. Contacteer ons via be@ventilairgroup.com voor vragen over beschikbaarheden.

Aansprakelijkheid

Voor informatie of documentatie die gratis ter beschikking wordt gesteld is Ventilair Group niet aansprakelijk bij gebreken op het vlak van de kwaliteit of inhoud van de informatie, software en documentatie, in het bijzonder wat de correctheid of aanwezigheid van gebreken of de afwezigheid van claims of rechten van derden betreft of op het vlak van volledigheid en/of toepasselijkheid, tenzij in gevallen van bewuste misleiding of bedrog.

Hoewel Ventilair Group alle inspanningen doet om de website vent-axia.be virusvrij te houden, kan Ventilair Group niet garanderen dat de website ook daadwerkelijk virusvrij is. De Gebruiker moet, voor zijn eigen bescherming, de nodige stappen ondernemen en de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. De Gebruiker moet een virusscanner gebruiken alvorens hij informatie, software of documentatie downloadt.

Hyperlinks

De website vent-axia.be kan hyperlinks bevatten naar webpagina’s van derden. Ventilair Group kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van zulke webpagina’s en vertegenwoordigt noch onderschrijft zulke webpagina’s of de inhoud ervan als toebehorende aan Ventilair Group zelf, aangezien Ventilair Group geen controle heeft over de informatie op zulke webpagina’s en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daarop wordt weergegeven. Het gebruik van zulke webpagina’s is volledig voor eigen risico van de Gebruiker.

Copyright

De inhoud van deze website is beschermd door het copyright van

Ventilair Group

Pieter Verhaeghestraat 8

8520 Kuurne

Alle teksten, afbeeldingen, grafische inhoud, audio- en videobestanden, geanimeerde bestanden, merknamen en andere inhoud van deze website vallen onder het copyright en andere dergelijke wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. U mag de inhoud niet veranderen, kopiëren, verdelen, verkopen, verhuren, gebruiken, aanvullen of op een andere manier aanwenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. In geval van goedkeuring moet elke kopie van de inhoud van de website van vent-axia.be of een deel daarvan volgende copyrightvermelding bevatten: “© [jaar] Ventilair Group België. Alle rechten voorbehouden.”

Voor privaat, niet-commercieel gebruik mag u echter wel het door Ventilair Group op deze website gepubliceerde materiaal lezen, kopiëren, afdrukken en opslaan. Wijzigingen aan de inhoud van de website zijn hiervan expliciet uitgesloten.

Indien u materiaal van onze website wenst te gebruiken voor andere doeleinden, gelieve contact met ons op te nemen: be@ventilairgroup.com

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle bedrijfslogo’s, handelsmerken, emblemen en productbenamingen die gebruikt worden op de website van Ventilair Group beschermd door het merkenrecht. Ze zijn de intellectuele eigendom van Ventilair Group. Elk onrechtmatig gebruik of misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van het merkenrecht, de wet op het auteursrecht, andere rechten van intellectuele eigendom of de wet op oneerlijke concurrentie.

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Ventilair Group vindt uw privacy uiterst belangrijk en we willen u dan ook zo goed mogelijk informeren. De verwerking van uw gegevens zal ofwel gerechtvaardigd zijn op basis van een wettelijke opdracht of een taak van openbaar belang ofwel op basis van uw expliciete toestemming die u zal gevraagd worden. U heeft het recht om te allen tijde een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of de informatie die wordt bewaard juist is en/of om deze informatie te verbeteren of bij te werken. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, wordt uw verzoek ingewilligd en verwerkt.

De verwerking van uw gegevens zal ofwel gerechtvaardigd zijn op basis van een wettelijke opdracht of een taak van openbaar belang ofwel op basis van uw expliciete toestemming die u zal gevraagd worden.

De meeste verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren in het kader van de toepassing van de wetgeving inzake elektronische communicatie en audiovisuele media en/of op grond van een andere wetgeving die verplichtingen oplegt aan Ventilair Group.

De verwerking kan gebeuren voor uiteenlopende doeleinden :

  • klanten- en leveranciersbeheer,
  • beheer van geschillen,
  • garantiebepalingen
  • beveiliging,
  • opdrachten van gerechtelijke politie

Behalve voor bepaalde persoonsgegevens die vereist zijn bij wet, mag u vrij beslissen of u ons al dan niet persoonsgegevens bezorgt. Het is echter wel mogelijk dat wanneer u ons bepaalde informatie niet bezorgt, we de hierboven vermelde doeleinden misschien niet kunnen verwezenlijken.

We verwerken verschillende categorieën van gegevens :

  • Identiteitsgegevens
  • Gegevens over uw toestel
  • Gegevens over de installatie van uw toestel

Wij delen uw gegevens met geen andere partij dan Ventilair Group.

De gegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang worden bewaard voor de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgeving of de uitvoering van de taak van algemeen belang.

De gegevens die op basis van uw toestemming worden verwerkt, worden bewaard voor de tijd die bij registratie wordt aangeduid of tot intrekking van uw toestemming.

U heeft het recht om te allen tijde een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of de informatie die wordt bewaard juist is en/of om deze informatie te verbeteren of bij te werken. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, wordt uw verzoek ingewilligd en verwerkt.

U kan ook vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting of het algemeen belang, wordt uw verzoek ingewilligd en verwerkt.

Indien u vragen hebt of u meent dat uw rechten worden geschonden, kan u ons dit laten weten.

Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw identiteit na te gaan voordat u gegevens kunt bekijken en eventueel verbeteren.

Ventilair Group beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die toeziet op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens, en op de naleving van de toepasselijke wetgeving. U kan deze functionaris contacteren via onze contact pagina voor al uw verzoeken tot informatie of vragen tot uitoefening van uw rechten inzake privacybescherming.

Als u van oordeel bent dat uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens niet werden gerespecteerd, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of per post:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Varia

Deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd, beheerd en uitgelegd volgens de Belgische wetten, met uitzondering van de VN-Conventie inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen. Rechtspraak zal plaatsvinden in Brussel indien de Gebruiker een handelaar is volgens het belgische Wetboek van Koophandel.

Mocht een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, zal dit geen impact hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.

Ventilair Group stelt voorop dat deze website exacte en actuele informatie bevat. Alhoewel, wij garanderen dit niet en hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de exactheid en het gebruik van de informatie voor een bepaald doel.

Alle informaties worden, zoals ze zijn, ter beschikking gesteld. Ventilair Group treft geen verantwoordelijkheid voor technische onexactheden, typografische fouten of ontbrekende gegevens in de website.

De informaties in de website kunnen zonder voorafgaande melding en zonder enige verplichting veranderd of vernieuwd worden.

Feedback

Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt. We willen er echter op wijzen dat wij, kosteloos, al uw ideeën of voorstellen kunnen gebruiken voor de verdere ontwikkeling, verbetering of verkoop van onze producten.